jak skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdu

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny, który przewidziany został zarówno w Kodeksie wykroczeń, jak i w Kodeksie karnym. Oznacza to, że zakaz ten jest orzekany lub może zostać orzeczony przez sąd za popełnienie określonych przepisami prawa przestępstw i wykroczeń.

Osoba, wobec której sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów (np. rowerów, samochodów), może wystąpić do sądu z wnioskiem o skrócenie okresu obowiązywania tego zakazu.

Kiedy można złożyć wniosek o skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów?

Wniosek taki złożyć można tylko wtedy, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki (art. 84 KK):

  • upłynie połowa okresu, na który zakaz ten został orzeczony (np. jeżeli zakaz został orzeczony na 3 lata, wniosek o jego skrócenie można złożyć dopiero po upływie 1,5 roku),
  • zakaz ten był wykonywany w stosunku do skazanego przynajmniej przez rok (nie może złożyć wniosku o skrócenie zakazu osoba, na którą sąd nałożył ten zakaz na okres 1 roku),
  • w okresie trwania tego zakazu, poprzedzającym złożenie wniosku o jego skrócenie, skazany przestrzegał porządku prawnego (np. nie popełnił przestępstwa).

Kiedy okres obowiązującego zakazu nie może ulec skróceniu?

Nie jest możliwe skrócenie okresu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w stosunku do osoby, która została skazana za:

  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji spowodowane w stanie nietrzeźwości ( sprawca miał we krwi ponad 0,5 promila alkoholu) lub pod wpływem środka odurzającego (np. pod wpływem narkotyków),
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i ucieczkę z miejsca jego popełnienia (w przypadku popełnienia tego czynu zakaz prowadzenia pojazdów nakładany jest przez sąd na każdego sprawcę, bez żadnego wyjątku, dlatego też skrócenie zakazu byłoby niecelowe),
  • spowodowanie katastrofy albo wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – w wyniku których inna osoba poniosła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, albo za popełnienie takiego przestępstwa i ucieczkę z miejsca zdarzenia (w przypadku popełnienia tego przestępstwa zakaz prowadzenia pojazdów – dożywotni i dotyczący wszystkich pojazdów – nakładany jest przez sąd na każdego sprawcę, dlatego też skrócenie tego zakazu byłoby niecelowe).

Natomiast Kodeks wykroczeń nie przewiduje możliwości skrócenia okresu obowiązywania jakiegokolwiek środka karnego orzeczonego za popełnienie wykroczenia, a tym samym także zakazu prowadzenia pojazdów (art. 29 KW).

Sharing is caring