dokument sadaowe z urzedu czy na wniosek

Każde postępowanie sądowe kończy się wydaniem odpowiedniego postanowienia, orzeczenia lub wyroku – co skutkuje koniecznością sporządzenia dokumentu, potwierdzającego ten fakt. Które jednak z pism zostaną dostarczone Stronom postępowania z urzędu, a o które należy wnioskować – o tym, w poniższym tekście.

Postępowanie karne

W postępowaniu karnym wyroki, postanowienia i zarządzenia wydane na rozprawie są ogłaszane przez sąd ustnie i nie są doręczane stronom z urzędu.

Doręczeniu z urzędu podlegają wydane na rozprawie następujące orzeczenia:

  • -postanowienie, którego sporządzenie uzasadnienia sąd odroczył z powodu skomplikowania sprawy albo z innych ważnych przyczyn,
  • -orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, jeżeli oskarżony pozbawiony wolności
    nie był obecny przy jego ogłoszeniu i nie miał obrońcy,
  • -wyrok zaoczny.

Z urzędu doręcza się stronom orzeczenia lub zarządzenia wydane poza rozprawą, jeżeli strony nie brały udziału w posiedzeniu lub nie były obecne przy ich ogłoszeniu. Stronom doręczane są także postanowienia i zarządzenia wydane na posiedzeniu oraz zarządzenia prezesa sądu, przewodniczącego wydziału lub upoważnionego sędziego, wydawane poza rozprawą i posiedzeniem. Wyroki wydawane na posiedzeniu doręcza się z urzędu. Postanowienia i zarządzenia wydane poza rozprawą doręcza się stronie z urzędu, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:

  • -strona nie brała udziału w posiedzeniu lub nie była obecna przy ogłoszeniu postanowienia lub zarządzenia,
  • -na postanowienie lub zarządzenie stronie przysługuje środek zaskarżenia..

Oskarżonemu z urzędu sąd doręcza odpis aktu oskarżenia.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku (a w przypadku oskarżonego pozbawionego wolności – od doręczenia wyroku) strona może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony od złożenia na piśmie wniosku o doręczenie uzasadnienia.

Postępowanie cywilne

W postępowaniu cywilnym postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym doręcza się tylko stronie, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć wraz z uzasadnieniem.

Stronie, która nie ma adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, a z powodu pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku – sąd z urzędu, w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku, doręcza jego odpis z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

Inne rodzaje postępowań

Wyroki zaoczne doręczane są z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia.

Orzeczenia sądu II instancji z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodniowym od dnia jego ogłoszenia złożyła wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem. Jeżeli orzeczenie nie było ogłaszane – orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się obu stronom z urzędu, w terminie tygodniowym od dnia sporządzenia uzasadnienia.

W europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wyrok wydawany jest na posiedzeniu niejawnym i podlega doręczeniu z urzędu obu stronom.

Z urzędu doręczane są przez sąd także postanowienia o zabezpieczeniu alimentów (obu stronom) oraz wyrok alimentacyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (osobie uprawnionej do alimentów).

Szukasz prawnika odpowiedniego dla siebie? Znajdziesz go w Casum.pl.

Sharing is caring