ogłoszenie upałości

Ogłoszenie upadłości może stać się skutecznym, a niekiedy jedynym, narzędziem na wyjście ze spirali zadłużenia. W jaki sposób i kto może skorzystać z tej możliwości znajdziecie w poniższym tekście.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony przez dłużnika lub każdego z jego wierzycieli. Ponadto osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są:

 • 1) w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia
  za zobowiązania spółki;
 • 2) w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami;
 • 3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski;
 • 4) w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
 • 5) w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów;
 • 6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – ustanowiony kurator;
 • 7) w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy.

Dłużnik ma obowiązek złożyć we właściwym sądzie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna lub też inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto ma prawo reprezentować ten podmiot sam lub łącznie z innymi osobami.

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć do sądu upadłościowego właściwego dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika. W przypadku, gdy dłużnik posiada zakłady w obszarach właściwości różnych sądów i trudno ustalić, który z nich jest zakładem głównym – właściwym jest każdy z tych sądów. W przypadku, gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa – właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania albo siedziby – właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. W przypadku,
gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony w niewłaściwym sądzie, wówczas sąd niewłaściwy jest zobowiązany do przekazania wniosku sądowi właściwemu. Od wniosku o ogłoszenie upadłości należy uiścić opłatę sądową.

Przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Poprzez niewypłacalność rozumie się sytuację, gdy dłużnik nie posiada majątku, który wystarczyłby na pokrycie wierzytelności, nawet w sytuacji, gdy stan niewypłacalności nie został stwierdzony przez sąd.  

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 • 1) imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej oraz likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;
 • 2) oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
 • 3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • 4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych;
 • 5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Potrzebujesz pomocy w związku z zadłużeniem? Znajdź odpowiedniego prawnika na casum.pl.

Sharing is caring