podział majątku w trakcie małżeństwa

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje tzw. ustawowa wspólność majątkowa. Od tego momentu istnieją obok siebie trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków, majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża. Jednakże wspólność ustawowa w małżeństwie może zostać zniesiona, pomimo trwania małżeństwa, jeżeli pomiędzy małżonkami ustała wspólność ustawowa.

Jakie są możliwości?

Małżonkowie mogą w każdej chwili, poprzez zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej, ograniczyć bądź rozszerzyć wspólność majątkową, jak również wprowadzić w ich małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej, bądź rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać także, by to sąd ustanowił pomiędzy nimi rozdzielność majątkową. W niektórych zaś sytuacjach rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z mocy samego prawa. Dzieje się tak w przypadku orzeczenia przez sąd separacji, ubezwłasnowolnienia bądź ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Skutki rozdzielności majątkowej

Istnienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami skutkuje tym, że mamy już tylko dwie masy majątkowe: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża. Nie ma już majątku wspólnego małżonków, w związku z czym mogą oni dokonać podziału ich dotychczasowego majątku wspólnego (czyli majątku, który istniał przed powstaniem rozdzielności majątkowej).

W jaki sposób podzielić majątek

Podział majątku wspólnego może zostać dokonany na mocy umowy bądź przed sądem. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W razie niedokonania podziału dotychczasowego majątku wspólnego – każdemu z małżonków przysługuje, co do zasady, równy udział we współwłasności przedmiotów wchodzących w skład tego majątku. Ustanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami powoduje bowiem, że dotychczasowa współwłasność łączna (w ramach której nie można było określić udziałów małżonków), przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych (w ramach której można określić udziały każdego z małżonków).

WAŻNE!

Nie można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków ani w drodze umowy ani na drodze sądowej, gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej.

Potrzebujesz pomocy prawnika w Twojej sprawie? Skorzystaj z serwisu Casum.pl i znajdź odpowiedniego eksperta.

Sharing is caring