zmiana nazwiska po rozwodzie

Jeżeli sąd orzekł rozwód, a wyrok orzekający rozwód jest już prawomocny (tzn. nie można wnieść już od niego apelacji), każdy z małżonków, który po zawarciu małżeństwa zmienił nazwisko, może w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tego wyroku powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Dokumenty

W tym celu małżonek, który chce zmienić nazwisko, powinien udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego, by tam przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego złożyć oświadczenie (w formie wniosku) o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Dodatkowo należy przedstawić:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • informację o urzędzie stany cywilnego, w którym zawarte zostało małżeństwo
  • informację kiedy uprawomocniło się orzeczenie w sprawie rozwodu
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia wniosku

Najdogodniej wyżej wspomniane oświadczenie złożyć w urzędzie stanu cywilnego, w którym małżonkowie wzięli ślub, bowiem sąd prześle do niego odpis prawomocnego wyroku orzekającego rozwód (odpis tego orzeczenia jest niezbędny do zmiany nazwiska).

W przypadku złożenia oświadczenia w innym urzędzie stanu cywilnego – małżonek, który chce zmienić nazwisko będzie musiał samodzielnie przedstawić odpis wyroku rozwodowego.

Małżonek przebywający za granicą może złożyć takie oświadczenie przed konsulem. Złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosiło się przed zawarciem małżeństwa podlega opłacie skarbowej. Opłata ta w przypadku składania oświadczenia w USC wynosi 11 zł, przed konsulem należy liczyć się z opłatą w wysokości 50 euro.

Co w przypadku przekroczenia terminu?

 Trzymiesięczny termin na złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa nie może zostać wydłużony ani skrócony. Po upływie tego terminu małżonek, który zawierając małżeństwo zmienił nazwisko, będzie mógł domagać się zmiany tego nazwiska jedynie na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Polecanych prawników znajdziesz w Casum.pl.

Sharing is caring