prawa osoby zatrzymanej

Każdy, kto zatrzyma osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, ma prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji, jeżeli zachodzi obawa, że ukryje się lub nie można ustalić jej tożsamości.

Niezależnie od powodu dokonanego zatrzymania, osobie takiej przysługują określone prawa, opisane w niniejszym artykule.

Zatrzymanie jest środkiem przymusu, który może zostać zastosowany przez:

 1. Policję
 • jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba podejrzana popełniła przestępstwo, a zachodzi obawa jej ucieczki lub ukrywania się albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieje możliwość przeprowadzenia w stosunku do niej postępowania w trybie przyspieszonym,
 • jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba podejrzana popełniła przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby, z którą zamieszkuje, a istnieje obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza, gdy grozi, że to zrobi,

2) Prokuratora

 • jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że osoba podejrzana nie stawi się na wezwanie, w inny bezprawny sposób będzie utrudniała postępowania albo jeżeli zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego. 

Obowiązek zatrzymania sprawcy zachodzi w razie popełnia przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, jeżeli zostało ono popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby zwłaszcza, gdy grozi, że to zrobi.

Osoba zatrzymana natychmiast powinna zostać zapoznana z przyczynami zatrzymania oraz poinformowana o przysługujących jej prawach, a także wysłuchana.

Zatrzymany ma prawo do:

 • skorzystania z pomocy adwokata, w tym pomocy w nawiązaniu z nim kontaktu;
 • bezpłatnej pomocy tłumacza;
 • złożenia i odmowy złożenia oświadczenia w przedmiocie zatrzymania;
 • otrzymania odpisu protokołu zatrzymania;
 • dostępu do pierwszej pomocy medycznej;
 • złożenia do sądu zażalenia, w którym może domagać się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania.

Zatrzymanie trwa do czasu ustania jego przyczyn (np. jeżeli ustała obawa ukrywania się osoby lub też ustalono jej tożsamość). Ponadto zatrzymanego należy zwolnić:

 • jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania;
 • na polecenie sądu lub prokuratora;
 • jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.

Jeśli szukasz prawnika odpowiedniego dla Ciebie – znajdziesz go w casum.pl.

Podstawa prawna: art. 243-248 KPK.

Sharing is caring