terminy i środki zaskarżenia

Rodzaje i terminy środków zaskarżenia zależne są od rodzaju orzeczenia wydanego w danej sprawie.  W  postępowaniu cywilnym sąd wydaje następujące rodzaje orzeczeń: wyroki, nakazy zapłaty i postanowienia.

Apelacja od wyroku

Od wyroku wydanego przez sąd w pierwszej instancji stronie przysługuje prawo złożenia apelacji. Termin na złożenie apelacji wynosi dwa tygodnie i biegnie od dnia doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem. Należy jednak pamiętać, że sąd doręcza wyrok z uzasadnieniem jedynie na wniosek strony złożony w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku. Jeśli strona nie złożyła takiego wniosku, termin na złożenie apelacji liczony jest od dnia, w którym upłynął termin na jego złożenie.

Sprzeciw od wyroku zaocznego

Od wyroku zaocznego, czyli wydanego w przypadku niestawiennictwa osoby przeciwko, której toczy się sprawa (pozwanego), pozwanemu przysługuje prawo złożenia sprzeciwu, który należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wydanego wyroku. W tym wypadku sąd wyrok doręczy z urzędu (tj. bez uprzedniego wniosku strony).

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym stronie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. Od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, strona może natomiast wnieść zarzuty. Termin w przypadku nakazów zapłaty wydanych w obu rodzajach postępowań wynosi dwa tygodnie od dnia ich doręczenia, przy czym nakazy zapłaty sąd również doręcza  z urzędu.

Postępowanie upominawcze i nakazowe

Zarówno postępowanie upominawcze, jak i postępowanie nakazowe, są szczególnymi rodzajami postępowań. Sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w każdej sprawie, jeśli osoba występująca na drogę sądową (powód) dochodzi roszczeń pieniężnych. Aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym powód musi natomiast okazać się przed sądem określonymi rodzajami dokumentów np. wekslem, czy też zaakceptowaną przez dłużnika fakturą.

Zażalenie

Od postanowienia sądu stronie przysługuje  prawo wniesienia zażalenia – w terminie tygodnia od jego ogłoszenia. Jeśli jednak strona w ciągu tygodnia od jego ogłoszenia złożyła wniosek o doręczenie postanowienia, termin na złożenie zażalenia będzie biegł dopiero od dnia jego doręczenia.

Postępowanie karne

W postępowaniu karnym sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem, który strona może  zaskarżyć apelacją –  w terminie 14  dni od dnia doręczenia go jej wyroku  wraz z uzasadnieniem. Podobnie jak w postępowaniu cywilnym, doręczenie wyroku z uzasadnieniem musi zostać poprzedzone złożeniem przez stronę wniosku o jego doręczenie – w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Od wyroku zaocznego, czyli wydanego w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego, oskarżony może wnieść sprzeciw. Termin na jego złożenie wynosi 7 dni od dnia jego doręczenia.

Jeśli sąd uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może wydać wyrok nakazowy, od którego strona może wnieść sprzeciw, w terminie 7 dni od jego doręczenia.

W stosunku do sprawcy ujętego na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem zatrzymanego, sąd może wydać wyrok w postępowaniu przyspieszonym. Sprawca taki w ciągu 48 godzin jest doprowadzony przez Policję i przekazany do dyspozycji sądu. W przypadku takiego postępowania termin do wniesienia apelacji od wyroku został skrócony do 7 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Skrócony został również termin na złożenie wniosku o jego doręczenie i wynosi 3 dni od daty ogłoszenia wyroku.

Na wydane w postępowaniu karnym postanowienie stronie przysługuje  możliwość złożenia zażalenia.  Należy wnieść je w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a w sytuacjach, kiedy przepisy nakazują sądowi doręczyć postanowienie –  termin ten liczony jest od daty jego doręczenia i wynosi również 7 dni.

Jak liczyć terminy?

Terminy w postępowaniu cywilnym i karnym liczone są podobnie. Terminy oznaczone w tygodniach, miesiącach lub latach -kończą się w dniu tygodnia lub miesiąca, który odpowiada początkowi terminu, jeżeli natomiast w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy – termin upływa w dniu następnym. Przy obliczaniu terminu nie jest jednak uwzględniany dzień, w którym nastąpiło zdarzenie będące początkiem terminu (np. ogłoszenie lub doręczenie wyroku). Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone w sądzie, nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, w polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi polskiego statku morskiego – kapitanowi statku.

Szukasz prawnika odpowiedniego dla siebie? Znajdziesz go w Casum.pl.

Sharing is caring