wypowiedzenie umowy o pracę, a długotrwała nieobecnosc

W przypadku kiedy pracownik wykazuje długotrwałą niezdolność do pracy, pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Co rozumiemy przez długotrwałą niezdolność oraz czy w każdym przypadku pracodawcy przysługuje prawo do zwolnienia pracownika – omówiono w niniejszym artykule.

Co rozumiane jest jako długotrwała nieobecność?

Tryb wypowiedzenia umowy o pracę z powodu długotrwałej niezdolności do pracy pracownika, może mieć zastosowanie jeśli długotrwała nieobecność, z powodu choroby, pracownika trwa:

Okres nieobecności pracownika z powodu chorobyDługość zatrudnienia u danego pracodawcy
powyżej 3 miesięcykrócej niż 6 miesięcy
dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiącezatrudnienie u danego pracodawcy wynosi co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową

Zastosowanie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia może mieć też zastosowanie jeśli usprawiedliwiona nieobecność pracownika trwa dłużej niż 1 miesiąc, a jej przyczyny są inne, niż podane w tabeli (art. 53. § 1. Kodeksu pracy).

Kiedy przepisy te nie mają zastosowania?

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, oraz w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku (art. 53 § 2. Kodeksu pracy)  

Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41. Kodeksu pracy).

Kiedy może nastąpić wypowiedzenie?

Natomiast w przypadku długotrwałej nieobecności pracownika rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika w pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Przykład: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony przebywał na zwolnieniu chorobowym 3 miesiące i 2 dni.Pierwszego dnia po powrocie do pracy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z powodu długotrwałej nieobecności.Zgodnie z Kodeksem pracy zwolnienie w tym trybie jest nieważne, ponieważ pracownik otrzymał pismo po stawieniu się w pracy, tj. po ustaniu przyczyny nieobecności.

Ponadto zgodnie z art. 53 § 5. Kodeksu pracy pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn długotrwałej nieobecności, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Szukasz prawnika specjalizującego się w prawie pracy? Listę polecanych prawników znajdziesz na Casum.pl.

Sharing is caring