odszkodowanie a zadoscuczynienie

W odniesieniu do tematyki wypadków drogowych, chciałbym Państwu przybliżyć instytucję odszkodowania i zadośćuczynienia. Wielokrotnie w różnych sytuacjach spotykałem się z twierdzeniami, że są to tożsame instytucje, natomiast:

  • Odszkodowanie to nie jest zadośćuczynienie!
  • Inny jest zakres odszkodowania a inny zadośćuczynienia!
  • Moją rolą, jako pełnomocnika strony, jest dokładne wyliczenie odszkodowania, jak również oszacowanie kwoty o jaką realnie możemy walczyć w Sądzie tytułem zadośćuczynienia.
  • W postępowaniu cywilnym, można wystąpić w jednym pozwie zarówno o zapłatę odszkodowania, jak również zadośćuczynienia.

Czym jest i co się składa na odszkodowanie:

Odszkodowanie stanowi równowartość pieniężną szkody dotyczącej powstałej Twojej szkody lub szkody na Twoim majątku. Przykładowo, jeżeli ucierpiałeś w wypadku drogowym, to w ramach odszkodowania możesz domagać się zwrotu wszelkich kosztów leczenia urazów odniesionych na skutek wypadku. To samo dotyczy Twojego majątku, jeżeli majątek Twój np. samochód został zniszczony, również możesz domagać się równowartości swojego zniszczonego majątku.

  • Zatem odszkodowanie obejmuje faktycznie poniesione straty jak również utracone korzyści!

Utracone korzyści czyli, wszelkie dobra materialne, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do wypadku, np. dochody utracone z uwagi na pobyt szpitalu lub przebywanie na zwolnieniu lekarskim.

Kolejnym elementem, którego można dochodzić na podstawie odszkodowania są koszty opieki, wynikające z utraty samodzielności na skutek wypadku. Wyliczenie kosztów opieki, zależy zawsze od konkretnej sytuacji, obrażeń, konieczności pomocy osób trzecich.

Ponadto, w ramach odszkodowania możemy się domagać zwrotu kosztów dojazdu do placówek medycznych, w których leczyliśmy się po wypadku. Swoim klientom preferuje zawsze dokładne notowanie daty, odległości w obie strony, jak również środka transportu jakim Państwo się udali do lekarza.

Koszty leczenia + utracone korzyści + koszty opieki + koszty dojazdów =  ODSZKODOWANIE.

Najczęściej odszkodowanie to finansowa rekompensata uszczerbku na zdrowiu, polegająca na zsumowaniu w/w składników.

Natomiast zadośćuczynienie:

Zadośćuczynienie stanowi swoistą rekompensatę tzw. szkody nie majątkowej.
W praktyce o wiele trudniej określić zadośćuczynienie, z uwagi na to, iż zadośćuczynienie obejmuje między innymi wszelkie negatywne przeżycia oraz cierpienia fizyczne jak również psychiczne wynikające z określonego zdarzenia np. wypadku drogowego.
W treści art. 445 i 448 kodeksu cywilnego wskazane jest czym i kiedy może zostać zasądzone zadośćuczynienie „w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia”. W praktyce sądowej znacznie trudniejsze jest prawidłowe oszacowanie wysokości zadośćuczynienia, dlatego, że obejmuje ona sfery, które w każdym przypadku będą inne.

Nie można ogólnie określić wysokości zadośćuczynienia. Inna będzie wysokość zadośćuczynienia, jeżeli na skutek wypadku drogowego dojdzie np. do złamania ręki, a inna jeżeli na skutek wypadku śmierć poniesie osoba dla nas najbliższa. Bardzo często w takich przypadkach ubezpieczyciele starają się negować psychiczne skutki wypadku, stosując różnego rodzaju praktyki mające na celu zniechęcić Państwa w dochodzeniu swoich praw!

Podsumowując

Odszkodowanie jest świadczeniem pieniężnym które rekompensuje wyłącznie szkody doznane w sferze majątkowej. Odszkodowanie należy dokładnie oszacować wyliczając kwotę najlepiej na podstawie dowodów, takich jak paragony, faktury, wykaz dojazdów do placówek medycznych, umowa o prace/zlecenie. Podane przykłady stanowią jednak tylko część możliwych do wskazania dowodów i nie jest to katalog zamknięty.

Zadośćuczynienie jest również świadczeniem pieniężnym, jednak o bardziej ocennym charakterze, gdyż bierze się pod uwagę cierpienia psychiczne oraz fizyczne, które powstały w wyniku np. wypadku drogowego. Pamiętać należy, że w przypadku zadośćuczynienia, rolą osoby poszkodowanej jest udowodnienie zaistnienia krzywd psychicznych i fizycznych. Najczęściej poprzez dowody takie jak (opinia biegłego lekarza psychologa, zeznania świadków).

W postępowaniu przed Sądem o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia możemy domagać się również zasądzenia renty, zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego, zasądzenia kosztów sądowych. Najważniejsze jest, aby odpowiednio skonstruować żądania w pozwie, jak również wnioski dowodowe, co pozwoli Wam walczyć o swoje prawa!

W razie dalszych pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub bezpośrednio w siedzibie Kancelarii.

Autorem artykułu jest adw. Maciej Tokarski, zarejestrowany w serwisie Casum.pl. Autor na co dzień świadczy usługi prawne w kancelarii w Stalowej Woli, gdzie zachęca do kontaktu, nie tylko w ramach omawianego tematu.

Sharing is caring