dostęp do bazy pesel

Zbiór numerów PESEL prowadzony jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Nie jest on zbiorem ogólnodostępnym. Oznacza to, że nie można uzyskać swobodnego dostępu do tego zbioru. Możliwe jest jednak uzyskanie od organu prowadzącego ten zbiór zaświadczenia dotyczącego danych określonej osoby. W celu otrzymania takiego dokumentu osoba zainteresowana powinna złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych PESEL.

Dane ze zbioru PESEL udostępniane są:

  • osobom i jednostkom organizacyjnym, które wykażą interes prawny (czyli uprawnienie do otrzymania danych, poprzez wskazanie przepisów prawnych lub przedstawienie odpowiednich dokumentów, np. wezwanie sądowe, kopia umowy),
  • jednostkom organizacyjnym, gdy po wykorzystaniu tych danych w celach badawczych czy statystycznych zostaną one zmienione w taki sposób, że nie będzie możliwe wskazanie osób, których one dotyczą,
  • innym osobom i podmiotom, jeżeli uwiarygodnią interes faktyczny w uzyskaniu tych danych i po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą,
  • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim), Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (dane osób poszukiwanych) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego, państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w przypadku, gdy dane ze zbioru PESEL są niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych.

Zaświadczenie dotyczące danych określonej osoby wydawane jest w takiej formie, w jakiej został złożony wniosek o ich udostępnienie. Może mieć też formę wydruku z aktualnego programu informatycznego. Wydanie zaświadczenia dotyczącego danych ze zbioru PESEL podlega opłacie skarbowej.

WAŻNE:

Dostęp do zbioru PESEL tzw. PESEL.SAD zapewniony został upoważnionym pracownikom sądów powszechnych (pracowników sekretariatów wydziałów karnych, cywilnych, penitencjarnych, gospodarczych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innych wydziałów). Umożliwia on weryfikację danych osobowych uczestników postępowań sądowych.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z pomocy prawników z Casum.pl.

Sharing is caring