kiesy ustaje obowiązek alimentacyjny

Przez alimenty rozumie się świadczenie pieniężne należne od określonych osób na rzecz członków ich rodziny, w przypadku gdy potrzebna jest im pomoc materialna, gdy nie mogą sami się utrzymać. Obowiązek alimentacyjny spoczywa przede wszystkim na członkach najbliższej rodziny, na przykład: rodzicach względem dzieci, dziadkach względem wnuków, dzieci względem rodziców itp. Obowiązek ten jednak nie jest ciągły i ustaje w odpowiednio ustalonym prawnie momencie.

Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć:

1.krewnych w linii prostej, czyli np. dzieci (także dzieci pozamałżeńskich), rodziców, wnuków, dziadków, rodzeństwa (członków najbliższej rodziny);

2. byłego małżonka, jednakże w tym przypadku przewiduje się, że:

  • jeśli rozwód został wydany z orzeczeniem o winie małżonka, wówczas małżonek niewinny rozpadu małżeństwa może dochodzić alimentów, jeśli jego sytuacja pogorszyła się wskutek rozpadu małżeństwa, ,
  • jeśli rozwód został wydany bez orzekania o winie któregokolwiek małżonka, wówczas małżonek żyjący w niedostatku, może wystąpić z wnioskiem o zapłatę alimentów od byłego małżonka;

3. osób pozostających w stosunku przysposobienia: osoby przysposobionej (dziecko adoptowane) od osoby przysposabiającej (osoba, która adoptowała dziecko) oraz osoby przysposabiającej od osoby przysposobionej;

4. pasierba, macochy, ojczyma.

Obowiązek alimentacyjny wygasa:

  1. w przypadku alimentów orzeczonych na rzecz byłego małżonka,:
  • gdy sąd w wyroku rozwodowym orzekł, że żaden z małżonków nie jest winny rozkładu pożycia, wówczas obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku zawarcia przez uprawnionego do alimentów nowego związku małżeńskiego, a także z upływem terminu pięciu lat liczonego od orzeczenia rozwodu, jednakże istnieje możliwość przedłużenia tego terminu  w sytuacji, gdy występują   szczególne okoliczności,
  • gdy sąd w wyroku rozwodowym orzekł,  że jeden z małżonków jest winny rozkładu pożycia, wówczas obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku zawarcia przez uprawnionego do alimentów nowego związku małżeńskiego;

        2) w przypadku orzeczenia alimentów na rzecz dziecka, obowiązek alimentacyjny wygasa, gdy (art. 133 KRiO):

  • dziecko osiągnie pełnoletność, jednakże tylko wtedy, gdy świadczenia alimentacyjne są połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców, lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się,
  • w przypadku, gdy dziecko, które  podjęło naukę na studiach wyższych,  zrezygnuje z dalszej nauki lub ukończy 26 lat.

Obowiązek alimentacyjny ustaje także w przypadku śmierci którejkolwiek ze stron (art. 139 KRiO), z uwagi na fakt, że zobowiązanie to nie podlega dziedziczeniu.

Pozew o uchylenie alimentów składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Szukasz prawnika, specjalizującego się w prawie rodzinnym i opiekuńczym? Znajdziesz go na Casum.pl – sprawdź tutaj.

Sharing is caring