kompensata

Kompensata to określona kwota pieniędzy wypłacana z budżetu państwa osobie, która stała się ofiarą określonego przestępstwa, a w przypadku, gdy osoba ta na skutek odniesionych obrażeń zmarła – jej osobom najbliższym. Do osób najbliższych ofiary zalicza się: małżonka, dzieci, wnuki, prawnuki, rodziców, osobę przysposobioną bądź osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa osoby te pozostawały na jej utrzymaniu.

Kiedy przysługuje prawo do kompensaty?

Prawo do kompensaty przysługuje, gdy:

  • na terytorium naszego kraju zostało popełnione przestępstwo, w wyniku którego jego ofiara zmarła lub doznała obrażeń ciała w postaci: ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (np. pozbawienia wzroku, słuchu, mowy, płodności, ciężkiego kalectwa, ciężkiej nieuleczalnej choroby, oszpecenia, zniekształcenia ciała, trwalej choroby psychicznej, trwałej całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy) lub innego naruszenia czynności narządu ciała albo rozstroju zdrowia,
  • osoba, która stała się ofiarą przestępstwa jest obywatelem polskim lub posiada obywatelstwo innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej,
  • ofiara przestępstwa lub jej najbliżsi nie mogą uzyskać utraconych środków utrzymania, kosztów leczenia bądź rehabilitacji czy kosztów pogrzebu ofiary z innych źródeł,
  • zostało wszczęte postępowanie karne w tej sprawie lub postępowanie to zostało umorzone ze względu na to, że sprawca nie podlegał karze, oskarżony zmarł, sprawca nie podlegał orzekaniu przez sąd polski, nie ma zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie złożonego przez osobę uprawnioną albo zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie (kompensata nie zostanie przyznana, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone z innych przyczyn lub wydany został wyrok uniewinniający).

Wysokość świadczenia

Wysokość kompensaty nie jest dowolna. Kompensata może pokrywać jedynie zarobki bądź środki utrzymania, które ofiara przestępstwa utraciła na skutek jego popełnienia, koszty leczenia i rehabilitacji ofiary przestępstwa, koszty pogrzebu osoby, która w wyniku przestępstwa zmarła. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 25 000 zł , a gdy ofiara poniosła śmierć – kwoty 60 000 zł.

Wniosek

Z wnioskiem o przyznanie kompensaty może wystąpić ofiara przestępstwa bądź jej osoba najbliższa w razie śmierci ofiary albo prokurator. Składa się go do sądu rejonowego wydziału cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania ofiary przestępstwa lub jej osoby najbliższej. Wniosek ten składa się na urzędowym formularzu. Dołączyć należy do niego dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności (np. potwierdzające odniesione obrażenia, śmierć ofiary przestępstwa, wysokość poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, pozostawanie na utrzymaniu osoby, która stała się ofiarą przestępstwa).

Należy pamiętać, że wniosek o kompensatę składa się do organu orzekającego w terminie 3 lat od dnia ujawnienia się skutków czynu zabronionego, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia jego popełnienia, pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia do żądania kompensaty.

Potrzebujesz pomocy prawnika w Twojej sprawie? Skorzystaj z serwisu Casum.pl i znajdź odpowiedniego prawnika.

Sharing is caring