konsekwencje rozwody z orzeczeniem o winie

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy któryś z małżonków jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego, a jeśli tak, to który z nich. Sąd odstępuje od orzekania w zakresie winy jedynie na zgodne żądanie małżonków. Przyjmuje się wówczas, że żaden z małżonków nie jest winny tego, że doszło do rozwodu. Decyzja ta niesie za sobą wymierne skutki.

Orzeczenie winy przy rozwodzie

Orzeczenie winy przy rozwodzie wywołuje poważne konsekwencje prawne, w szczególności  dotyczące możliwości żądania alimentów. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozpadu pożycia może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym małżonka zobowiązanego. Należy pamiętać, że małżonek, który żąda alimentów musi znajdować się w niedostatku. Oznacza to, że nie posiada on wystarczających środków do samodzielnego utrzymania się. Małżonek niewinny rozkładu pożycia może domagać się alimentów
od małżonka uznanego przez sąd za wyłącznie winnego, jeżeli rozwód spowodował istotne pogorszenie się jego sytuacji materialnej nawet, jeżeli nie znajduje się on w niedostatku. Natomiast małżonek, który ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia nie może domagać się od małżonka niewinnego alimentów.

RozwódSkutki
 brak winy obojga małżonków  każdy z małżonków może żądać od drugiego małżonka alimentów, jeżeli znajduje się w niedostatku
 rozwód bez orzekania o winie każdy z małżonków może żądać od drugiego małżonka alimentów, jeżeli znajduje się w niedostatku
 wina obojga małżonkówkażdy z małżonków może żądać od drugiego małżonka alimentów, jeżeli znajduje się w niedostatku
  wina jednego z małżonkówmałżonek niewinny może żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego, jeżeli rozwód spowodował pogorszenie się jego sytuacji majątkowej (nawet, jeśli nie znajduje się w niedostatku)

Obowiązek alimentacyjny

Pamiętać należy, że obowiązek wypłacania alimentów przez byłego małżonka wygasa, gdy małżonek uprawniony do alimentów wstąpi w nowy związek małżeński. Jeżeli małżonek, który nie ponosi winy za rozkład pożycia nie zawrze nowego małżeństwa, to małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia obowiązany będzie – jeśli będzie istniała przesłanka do płacenia alimentów – do ich wypłacenia bez żadnych ograniczeń czasowych. Natomiast w sytuacji, gdy do wypłacania alimentów zobowiązany jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa wraz z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu. W wyjątkowych sytuacjach sąd, na żądanie małżonka uprawnionego do alimentów, może jednak ten termin przedłużyć.

Ponadto, przysługiwanie prawa do alimentów od byłego małżonka ustalone w wyroku sądowym lub ugodzie sądowej, stwarza małżonkowi uprawnionemu możliwość uzyskania renty rodzinnej po śmierci byłego małżonka, jeśli spełnia on inne wymagania określone przepisami prawa.

Szukasz odpowiedniego prawnika dla Twojej sprawy? Znajdziesz go w Casum.pl.

Sharing is caring