obowiazek podatkowy spadkobiercy

Nabycie majątku tytułem dziedziczenia przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków obciąża spadkobiercę i powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Jak wygląda obowiązek podatkowy spadkobiercy i czy opodatkowaniu podlega każde dziedziczone dobro – wyjaśniamy poniżej.

Kwota wolna od podatku

Pamiętać należy, że opodatkowaniu podlega nabycie tytułem spadku własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw wykonywanych na jej terytorium, jeżeli ich czysta wartość tzn. wartość po odliczeniu wszelkich długów i ciężarów (np. kosztów pogrzebu spadkodawcy, kosztów ostatniej choroby spadkodawcy) przekracza tzw. kwotę wolną od podatku. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od przynależności spadkobiercy do jednej z trzech grup podatkowych. Przynależność spadkobiercy do jednej z tych grup określa się na podstawie jego osobistego stosunku do spadkodawcy.

Grupa podatkowaPrzynależność do grupyKwota wolna od podatku
 Imałżonek, zstępni, wstępni, pasierb, ojczym, macocha, teść, teściowa, zięć, synowa, rodzeństwo 9.637 zł
   IIzstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa, zstępni
i małżonkowie pasierbów, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych
   7.276 zł
 III  inni nabywcy 4.902 zł

Okres podatkowy

Obliczając podstawę opodatkowania podatkiem od spadków do wartości nabytego spadku doliczyć należy także wartość rzeczy i praw, które spadkobierca nabył od spadkodawcy lub po spadkodawcy w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok ostatniego nabycia. Jeżeli wówczas czysta wartość nabytych rzeczy i praw przekracza kwotę wolną od podatku, przewidzianą dla grupy podatkowej, do której zalicza się spadkobierca, to spadkobierca ten ma obowiązek złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego zeznania podatkowego.

Urząd skarbowy

Co do zasady, organem właściwym do złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia spadku, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla miejsca położenia przedmiotów majątkowych nabytych w drodze dziedziczenia np. według miejsca położenia nieruchomości.

Jeżeli zaś przedmioty te są położone na obszarze właściwości działania dwóch lub więcej naczelników urzędów skarbowych właściwy będzie naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy, gdyby zaś miejsca zamieszkania nie było to miejsca pobytu spadkodawcy. Zeznanie złożyć należy na urzędowym formularzu SD-3. Spadkobiercy jednego spadkodawcy mogą złożyć takie zeznanie podatkowe wspólnie. W takim przypadku do formularza SD-3 dołącza się formularz SD-3/A tj. informację o pozostałych podatnikach. Do zeznania podatkowego dołączyć należy wszelkie dokumenty, które mają wpływ na określenie wartości podstawy opodatkowania.

Podatek

Podatek od spadków obliczany jest od kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę wolną od podatku. Spadkobierca powinien uiścić podatek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego podatku.

Należy wiedzieć, że najbliższa rodzina spadkodawcy, który zmarł po dniu 1 stycznia 2007 roku, może skorzystać z całkowitego zwolnienia od tego podatku. Zwolnienie to dotyczy: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, ojczyma, macochy i rodzeństwa spadkodawcy. W celu skorzystania z tego zwolnienia wyżej wymienione osoby w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza obowiązane są zgłosić naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego nabycie spadku (formularz SD-Z2). Jeżeli spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku w terminie późniejszym, termin 6 miesięczny biegnie od dnia, w którym dowiedział się on o powołaniu do spadku. Spadkobierca nie musi składać takiego zgłoszenia, gdy wartość nabytego spadku oraz rzeczy nabytych po spadkodawcy lub od spadkodawcy w ciągu ostatnich 5 lat nie przekracza kwoty wolnej od podatku przewidzianej dla I grupy podatkowej tj. kwoty 9.637 zł.

Nie zgłoszenie nabycia spadku w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie tym, że spadkobierca nie skorzysta z przysługującego mu zwolnienia i podlegał będzie opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla I grupy podatkowej.

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują szereg innych zwolnień oraz tzw. ulgę mieszkaniową.

Szukasz prawnika do twojej sprawy? Znajdziesz go w Casum.pl.

Sharing is caring