odwolanie od zwolnienia

W przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik nie pozostaje bez możliwości odwołania się od otrzymanej decyzji. W zależności od posiadanej umowy oraz długości stażu pracy, przysługują mu odpowiednie środki zadośćuczynienia, jeżeli decyzja o zwolnieniu nie była zgodna z zapisami Kodeksu pracy.

Pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę może wnieść odwołanie od decyzji pracodawcy do sądu pracy, a informacja o możliwości odwołania się powinna zostać zawarta w formie pisemnej na wypowiedzeniu (art. 30 § 5. Kodeksu pracy).

Wszelkie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się w terminie 21 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, niezależnie od wnoszonych żądań (art. 264. Kodeksu pracy).

Na co może liczyć pracownik w ramach decyzji sądu pracy.

W przypadku wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę sąd pracy może:

Umowa o pracę na okres próbny (art. 50. Kodeksu pracy) Umowa o pracę na czas określony (art. 50. Kodeksu pracy) Umowa o pracę na czas nieokreślony (art. 45. Kodeksu pracy)
orzec o odszkodowaniu orzec o odszkodowaniu orzec o bezskuteczności rozwiązania umowy o pracę
orzec przywrócenia pracownika do pracy na poprzednich warunkach – jeżeli umowa uległa rozwiązaniu
orzec o odszkodowaniu – jeżeli ustali, że uwzględnienie żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywróceniu do pracy jest niemożliwe lub niecelowe

W przypadku kiedy pracownik wnoszący odwołanie do sądu pracy objęty jest przedemerytalnym okresem ochronnym (art. 39. Kodeksu pracy), podlega ochronie w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego (art. 177. Kodeksu pracy) lub innym przepisom szczególnym dotyczącym ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę sąd nie może orzec o odszkodowaniu, a jedynie uznać wypowiedzenie za bezskuteczne lub przywrócić pracownika do pracy na poprzednich warunkach.

Wyjątkiem jest sytuacja kiedy wypowiedzenie umowy o pracę w/w pracownika następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy – wówczas sąd pracy może orzec o odszkodowaniu.

Odszkodowanie

Odszkodowanie w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę wynosi odpowiednio:

Umowa o pracę na okres próbny(art. 50. § 1. Kodeksu pracy)Umowa o pracę na czas określony(art. 50. § 4. Kodeksu pracy)Umowa o pracę na czas nieokreślony(art. 47 idx. 1. Kodeksu pracy)
równowartość wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwaćrównowartość wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiącerównowartość wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc.

Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem w wieku przedemerytalnym (art. 39. Kodeksu pracy), albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Zapis ten dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko lub pracownikiem – innym członkiem najbliższej rodziny, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego (art. 175. idx. 1. Kodeksu pracy), albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Kiedy pracodawca może odmówić?

W przypadku orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy, pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika (art. 48. § 1. Kodeksu pracy).

Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem(art 48.  § 1. Kodeksu pracy).

Staż pracy

W sytuacji bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, w zależności od orzeczenia sądu pracy, do stażu pracy wlicza się:

W przypadku przywrócenia do pracy(art. 51.  § 1. Kodeksu pracy)W przypadku odszkodowania (art. 51.  § 2. Kodeksu pracy)
Okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie.  Jednakże okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia.Okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie.

Potrzebujesz prawnika, specjalizującego się w prawie pracy? Znajdziesz go tutaj: Casum.pl

Sharing is caring