oskarzyciel posilkowy

Oskarżyciel posiłkowy jest to osoba pokrzywdzona, która występuje z oskarżeniem (obok prokuratora) w sprawie o przestępstwo ścigane z urzędu. Pokrzywdzony, w niektórych przypadkach, określonych w ustawie, może występować również zamiast prokuratora.

W sytuacji, gdy oskarżyciel publiczny wniósł akt oskarżenia, pokrzywdzony może złożyć oświadczenie, że będzie występował w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oświadczenie to może zostać złożone do rozpoczęcia przewodu sądowego, tj. do chwili odczytania aktu oskarżenia. Od tego momentu pokrzywdzony jest oskarżycielem posiłkowym ubocznym. Natomiast w sprawie ściganej z urzędu, pokrzywdzony może sam wystąpić do sądu z aktem oskarżenia – wtedy określa się go jako oskarżyciela ubocznego subsydiarnego.

Pokrzywdzony ma prawo do samodzielnego wniesienia aktu oskarżenia tylko wówczas, gdy prokurator ponownie odmówił wszczęcia postępowania przygotowawczego lub powtórnie umorzył to postępowanie. Termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia wynosi 30 dni od dnia otrzymania postanowienia ponownie odmawiającego wszczęcia postępowania lub powtórnie go umarzającego. Taki akt oskarżenia winien być sporządzony i wniesiony przed adwokata lub radcę prawnego.

W przypadku postępowania prywatnoskargowego pokrzywdzony może samodzielnie wnieść akt oskarżenia. Staje się wtedy oskarżycielem prywatnym. Jeżeli postępowanie zostanie wszczęte przez prokuratora lub ten w toku postępowania przystąpi do niego, pokrzywdzony korzysta z uprawnień oskarżyciela posiłkowego.

Oskarżyciel posiłkowy jest stroną procesu. Jego działania są niezależne od oskarżyciela publicznego. Oznacza to, że może on m.in. brać udział w czynnościach procesowych, składać wnioski dowodowe lub wnosić środki odwoławcze.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Polecanych prawników znajdziesz w Casum.pl.

Sharing is caring