separacja a rozwod

Rozstanie małżonków to poważny krok, niosący za sobą poważne konsekwencje. Istnieje kilka sposobów, skutkujących rozdzieleniem małżonków. Należą do nich rozwód i separacja. Podobieństwa i różnica w każdym w rozwiązań, prezentujemy w niniejszym tekście.

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd. Orzeczenie rozwodu możliwe jest wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (tzn. ustała pomiędzy małżonkami więź fizyczna, psychiczna i gospodarcza).

Separacja nie powoduje natomiast aż tak daleko idącego skutku, jakim jest rozwiązania małżeństwa. Małżeństwo wciąż istnieje, jednak następuje rozdzielenie się małżonków. Orzeczenie separacji przez sąd możliwe jest wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia (rozkład ten nie musi być trwały).

Co do zasady, orzeczenie separacji wywołuje takie same skutki prawne jak rozwód. Są jednak pewne różnice pomiędzy rozwodem a separacją:

PodobieństwaRóżnice
zarówno rozwód, jak i separację orzeka sądrozwód powoduje rozwiązanie małżeństwa, przy separacji małżeństwo trwa nadal
zarówno orzeczenie rozwodu, jak i orzeczenie separacji powoduje ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej (nie ma już majątku wspólnego małżonków)orzeczenie rozwodu możliwe jest w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, podczas gdy do orzeczenia separacji wystarczy rozkład zupełny
zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji sąd orzeka czy któryś z małżonków jest winny rozkładu pożycia, a jeśli tak to który z nichpo orzeczeniu rozwodu – w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym wyrok rozwodowy stał się prawomocny – małżonek, który w wyniku małżeństwa zmienił swoje nazwisko, może powrócić do dawnego nazwiska; po orzeczeniu separacji nie można powrócić do dawnego nazwiska
prawo otrzymywania alimentów istnieje zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji
orzeczenie rozwodu i orzeczenie separacji powoduje, że byli małżonkowie (w przypadku rozwodu), a małżonkowie (w przypadku separacji) nie dziedziczą po sobiepo orzeczeniu rozwodu byli małżonkowie mogą zawrzeć nowe związki małżeńskie, po orzeczeniu separacji jest to niemożliwe, ponieważ małżeństwo trwa nadal
rozwód i separacja nie są dopuszczalne, jeżeli mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków lub byłyby one sprzeczne z zasadami współżycia społecznegomałżonkowie będący w separacji mają względem siebie obowiązek wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności, po orzeczeniu rozwodu małżonkowie nie są zobowiązani do pomocy
orzekając rozwód bądź separację sąd rozstrzyga, który z małżonków sprawował opiekę nad dziećmina zgodne żądanie małżonków separacja może zostać zniesiona
wniosek o separację, pozew o separację lub pozew o rozwód wnosi się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile chociaż jeden z małżonków w tym okręgu nadal przebywaseparacja może zostać orzeczona na zgodny wniosek małżonków, w trybie postępowania nieprocesowego, opłata sądowa od takiego wniosku jest stała i wynosi 100 zł 
opłata sądowa od pozwu o rozwód i od pozwu o separację jest taka sama i wynosi 600 zł (postępowanie procesowe)

Przykład:

Jan i Anna K. rozwiedli się. Anna K., która w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła swoje nazwisko, chce powrócić do dawnego nazwiska. W tym celu powinna w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego udać się do kierownika urzędu stanu cywilnego w celu złożenia oświadczenia o powrocie do dotychczasowego nazwiska.

Przykład:

Sąd orzekł separację małżonków Karola i Anny M.. Anna M., która w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła swoje nazwisko, chce powrócić do dawnego nazwiska. Niestety Anna M. nie może powrócić do dawnego nazwiska, ponieważ jej małżeństwo z Karolem M. pomimo orzeczenia separacji nadal trwa.

Przykład:

Jan N., który jest rozwiedziony i Anna M., będąca w separacji ze swoim mężem Karolem M. chcą zawrzeć związek małżeński. Jan. N., będący po rozwodzie, może bez żadnych przeszkód wstąpić w nowy związek małżeński. Jednak Anna M., będąca w separacji, nie może zawrzeć związku małżeńskiego, ponieważ pomimo separacji nadal trwa jej małżeństwo z Karolem M.

Potrzebujesz prawnika w sprawie rodzinnej? Sprawdź polecanych prawników z Casum.pl

Sharing is caring