świadectwo pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy (art 97. § 1. Kodeksu pracy).

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób.

Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, a jego wydanie nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą (art 97. § 1. idx 3. Kodeksu pracy). Oznacza to, że dokument potwierdzający staż pracy pracownik, po ustaniu stosunku pracy, otrzymuje niezależnie od ustaleń płacowych – czyli niezależnie od dnia, kiedy wypłacone zostanie wynagrodzenie.

W przypadku nawiązania z pracownikiem stosunku pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego, świadectwo pracy wydawane jest tylko na pisemny wniosek pracownika i obejmuje poprzedni okres (lub okresy), za który dotąd świadectwo pracy nie zostało wydane. W tej sytuacji pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.(art. 97 § 1. idx 1, 2 Kodeksu pracy)

Informacje, zawarte na świadectwie pracy

Na świadectwie pracy powinny znaleźć się informacje, takie jak (art. 97 § 2. Kodeksu pracy):

InformacjaZawszeNa żądanie pracownika
okres i rodzaj wykonywanej pracyx 
zajmowane stanowiskox 
tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracyx 
uprawnienia pracowniczex 
uprawnienia z ubezpieczenia społecznegox 
zajęcie wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnymx 
wysokość i składniki wynagrodzenia x
uzyskane kwalifikacje x

Brak świadectwa lub błędy na dokumencie – co zrobić

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W przypadku odmowy ze strony pracodawcy, pracownik może w terminie 14 dni od uzyskania decyzji odmownej (lub braku decyzji odmownej) wnieść żądanie sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy (art. 97 § 2. idx. 2. Kodeksu pracy).

W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy (art. 97. idx. 1. § 1. Kodeksu pracy), lub żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy (w przypadku kiedy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe) (art. 97. idx. 1. § 2. Kodeksu pracy). Żądanie to pracownik może wnieść w każdym terminie przed upływem przedawnienia (art. 97. idx. 1. § 3. Kodeksu pracy)

Jeżeli z powodu niewydania lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy pracownik pozostaje bez pracy, przysługuje mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni (art. 99. § 2. Kodeksu pracy).

Potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach związanych z Kodeksem pracy? Skorzystaj z pomocy prawników z portalu casum.pl.

Sharing is caring